Modificació llei 39/2015 de regulació de les notificacions i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’administració de la seguretat social

Les noves mesures per garantir el coneixement de la posada a disposició de les notificacions per mitjans electrònics, a través de l’enviament d’avisos de notificació als dispositius electrònics i/o a la direcció de correu electrònic comunicat.

La norma és respectuosa amb el principi de necessitat i eficàcia, doncs respon a l’interès general, agilitzat el procediments administratius a l’àmbit de la Seguretat Social, donant major seguretat i transparència, en definitiva facilitant els ciutadans l’exercici dels seus drets davant l’Administració de la Seguretat Social.

És aplicable a les notificacions i comunicacions electròniques adreçades a les persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica que siguin subjectes de relacions jurídiques amb l’Administració de la Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització, recaptació i prestacions, així com respecte de qualsevol altra relació jurídica amb l’esmentada Administració de la Seguretat Social, amb excepció de les dirigides a la recaptació de recursos i subministrament o cessió de les dades.

Les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració de la Seguretat Social s’han de fer mitjançant el sistema de compareixença en la SEDESS a l’adreça electrònica https://sede.seg-social.gob.es, llevat que es tracti de relacions jurídiques per a les quals s’estableixi o s’hagi establert un altre sistema de notificació o comunicació electrònica.

Els interessats podran identificar-se i signar electrònicament davant les Administracions Públiques a través dels sistemes següents:

 1. Sistemes basats en certificats electrònics qualificats de signatura electrònica.
 2. Sistemes basats en certificats electrònics qualificats de segell electrònic expedits per prestadors inclosos en la ” Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació ”.
 3. Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema, que les Administracions considerin vàlid en els termes i condicions que s’estableixi, sempre que comptin amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva identitat, prèvia autorització per part de la Secretaria General d’Administració Digital de el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Qui està obligat a rebre les notificacions electròniques:

 • Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, així com qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Les persones físiques no incloses anteriorment que estiguin obligades a incorporar-se a el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (en endavant Sistema XARXA), i les que, sense estar obligades s’hagin adherit voluntàriament a la mateixa, per la qual es regula el Sistema d’ remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.
 • Els que figurin inscrits en el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social com apoderats per rebre notificacions i comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social, o tinguin un poder general inscrit en el Registre electrònic de apoderaments de l’Administració General de l’Estat.

En cap cas s’efectuaran per mitjans electrònics les següents notificacions:

 1. Aquelles en què l’acte a notificar vagi acompanyat d’elements que no siguin susceptibles de conversió en format electrònic.
 2. Les que continguin mitjans de pagament a favor dels interessats, com ara xecs.
 3. Les que, d’acord amb la seva normativa específica, s’hagin de practicar mitjançant personació en el domicili de l’interessat o en un altre lloc assenyalat a l’efecte per aquesta normativa, o en qualsevol una altra forma no electrònica.

2. L’Administració de la Seguretat Social podrà practicar les notificacions i comunicacions per mitjans no electrònics, tot i que es tracti de subjectes obligats a rebre-les per mitjans electrònics:

 1. Quan es realitzin amb ocasió de la compareixença espontània de l’interessat o el seu representant a les oficines d’assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquell moment.
 2. Quan, per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa, resulti necessari practicar la notificació o comunicació per lliurament directe d’un empleat públic de l’Administració notificant.
 3. Quan resultin incompatibles amb la immediatesa o celeritat que requereixi l’actuació administrativa per assegurar la seva eficàcia.

Posada a disposició de les notificacions telemàtiques

Les notificacions i comunicacions electròniques es posaran a disposició tant de l’obligat a rebre-les com, si s’escau, de l’autoritzat que en cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED. No obstant això, el subjecte obligat podrà optar en qualsevol moment perquè les notificacions i comunicacions electròniques a ell dirigides es posin exclusivament a la seva disposició, o la d’un tercer a qui hagin atorgat la seva representació.

En els supòsits de multiplicitat de possibles receptors, s’ha de prendre com a data de notificació o comunicació aquella en què s’hagués produït en primer lloc l’accés a el contingut dels actes, actuacions, fets o circumstàncies posats a disposició en SEDESS o el seu rebuig.

Entrada en vigor.

Aquesta orde entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2020.