Comença la campanya de renda i patrimoni 2018

Com cada any per aquestes dates, Hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda i patrimoni. Les declaracions s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l’IRPF/IP: des del 2 d’abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini de l’IRPF: fins a l’1 de juliol de 2019. Igual que en exercicis anteriors, els contribuents que presentin declaració pel patrimoni també han d’utilitzar la via electrònica, o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a la confirmació de l’esborrany, depenent del procedent. A més, es manté l’aplicació per a dispositius mòbils que es va posar en marxa l’any passat. Com a novetat per a aquest exercici 2018, desapareix la possibilitat de presentar la declaració a través del paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració de l’AEAT. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2019.

Dates rellevants:

 • 02-04-2019 Inici de la presentació de declaracions de renda i patrimoni 2018
 • 26-06-2019 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar
 • 01-07-2019 Últim dia per a presentar les declaracions de renda i patrimoni 2018
 • 05-11-2019 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini de renda

El termini de presentació de les declaracions de l’impost sobre el patrimoni (IP) serà també el comprès entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 2 d’abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos.

La presentació és obligatòria fer-la per via electrònica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’Internet).

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2019.

Principals novetats

IRPF

Obligació de declarar:

El límit excloent de l’obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball en determinats supòsits (quan procedeixin de més d’un pagador amb excepcions, percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir o es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció), serà de 12.643 €, per als contribuents no difunts en l’exercici 2018 o difunts a partir del 5 de juliol de 2018. I de 12.000 € en cas que el contribuent fos difunt abans de 5 de juliol de 2018.
A més, dins del límit conjunt excloent de 1.000 € anuals previst en la Llei de l’IRPF per a rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, s’inclouen els altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.

Prestacions per maternitat o paternitat:

Amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, estan exemptes:

 •  Les prestacions per maternitat o paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social
 • Les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per a aquests conceptes.
 • La retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no doni dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.

Beques:

 •  S’incrementen els límits exempts de les beques públiques i de les concedides per entitats sense finalitats lucratives o per fundacions bancàries per a cursar estudis reglats, que passa a ser de 6.000 € (abans 3.000 €).
 • La quantia abans esmentada s’eleva a 18.000 € (abans 15.000 €) quan la dotació econòmica compensi despeses de transport i d’allotjament per a la realització d’estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans fins al 2n cicle universitari).
 • Quan es tracti d’estudis a l’estranger l’import exempt ascendeix a 21.000 € (abans 18.000 €). Si l’objecte de la beca és la realització d’estudis de doctorat, l’import exempt arriba als 21.000 € o 24.600 € quan es tracti d’estudis a l’estranger.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:

Estan exempts, en els jocs celebrats amb anterioritat al 5 de juliol de 2018, els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 2.500€ o fins a aquest import quan es tracti de premis que superin els 2.500 €. En els jocs celebrats des del 5 de juliol fins al 31 de desembre de 2018, els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 10.000 € o fins a aquest import quan es tracti de premis que superin 10.000 €.

Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa, cantines o economats de caràcter social (vals-menjador o xecs-restaurant):
S’incrementa la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, com són els tiquets restaurant, vals menjador o documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador, de 9 € a 11 € diaris.

Reducció per rendiments del treball:

Amb efectes des del 05-07-2018 s’augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball, i s’amplien els límits màxims que permeten aplicar les diferents quanties de reducció que al seu torn s’incrementen per als treballadors amb rendes menors, de manera que els límits establerts passen a ser de 16.825 euros i 13.115 euros (anteriorment 14.450 i 11.250 euros) i la quantia de la reducció passa de 3.700 a 5.565 euros anuals. No obstant això, s’introdueix en la LIRPF una disposició addicional per a regular aquesta reducció durant el període impositiu 2018, i es distingeixen dos supòsits en funció de si l’impost s’hagués reportat amb anterioritat o a partir del 05-07-2018.

Arrendaments turístics:

S’ha regulat la obligació d’informar sobre la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics, aprovant-se per això, un model específic, el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics”

A aquests arrendaments no els resulta aplicable la reducció del 60% prevista a l’article 23.2 de la Llei de IRPF, ja que no tinguin per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal.

Deducció de despeses de subministraments de l’habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica:

Els autònoms (empresaris i professionals) en estimació directa en l’IRPF es poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que:

 • Es produeixin en establiments de restauració i hostaleria
 • S’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament
 • Amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament.

Activitats en estimació objectiva (mòduls IRPF/IVA):

La quantia dels mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats es mantenen per al 2018 i la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia). Es prorroga per a 2018 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016 i 2017 (250.000 € i 125.000 €).

Integració i compensació en la base imposable de l’estalvi:

Els rendiments de capital mobiliari s’integren entre si en la base imposable de l’estalvi. Si els rendiments obtinguts són negatius, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que es declarin en l’altre component de la base imposable de l’estalvi amb el límit del 25% (el 2017 era del 20%) d’aquest saldo positiu. Guanys i pèrdues patrimonials que s’integren en la base imposable de l’estalvi: si el saldo de la integració i compensació d’aquest tipus de rendiments fos negatiu, el seu import es podrà compensar amb el saldo positiu de l’altre component de la base imposable de l’estalvi, rendiments de capital mobiliari, amb el límit del 25% (el 2017 era del 20%) d’aquest saldo positiu. En tots dos casos si després d’aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

S’augmenta la base màxima de deducció de 50.000 a 60.000 € i s’incrementa el percentatge de deducció del 20 al 30%.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla:

S’incrementa del 50 al 60% el percentatge de deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla tant per als contribuents residents en aquests territoris com per als contribuents que no hi tinguin la seva residència habitual i efectiva.

Deducció per maternitat:

L’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
A diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de practicar l’increment que correspongui directament en la declaració de l’IRPF.

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec:

Amb efectes des del 05-07-2018, s’incrementa l’import de la deducció (per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare que formi part d’una família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200 € anuals incrementant-se aquest import en un 100% en cas de famílies nombroses de categoria especial) fins a 600 € anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

També s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 € ni generi el dret a les deduccions previstes per a descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim, fins a 1.200 € anuals.

Per al període impositiu 2018, la nova deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment previst de la deducció per cadascun dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigit per a l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, es determinen prenent en consideració exclusivament els mesos iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, això és, des del mes d’agost de 2018.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu:

S’estableix una deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents integrants d’una unitat familiar en la qual un dels seus membres resideixi en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, la qual cosa els impedeix presentar declaració conjunta. Amb aquesta deducció s’equipara la quota a pagar per aquests contribuents a la qual haguessin suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

Impost sobre el patrimoni

De cara a aquest exercici 2018, hem de tenir present les següents qüestions:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2018 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.
 • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en les següents comunitats: Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.

Necessites ajuda amb la declaració de la renda de 2018? Contacta amb Ramió Assessors i t’assessorarem.