Tots coneixem ja, la falta de liquiditat que tenen les entitats financeres, i com a conseqüència, les dificultats que ens trobem autònoms i petites empreses per que ens concedeixin un crèdit pel nostre negoci. Si vostè és autònom, té una microempresa o una PYME (petita i mitjana empresa) i està buscant finançament, segurament li interessa llegir aquestes línies.

L’ Institut Català de Finances (ICF), que està format per un conjunt d’empreses del sector públic, s’ha proposat reactivar l’economia catalana, facilitant noves línies de finançament a les empreses. Destaquem aquí, els principals productes que ofereix.

1) Línies de finançament gestionades directament per l’ICF.-

a) Línia inversió:

Aquesta línia té com a finalitat finançar inversions empresarials en actius no corrents (materials, immaterials o financers d’empreses catalanes amb una facturació menor a 250 milions d’euros anuals.

– Import: Es finança fins al 80%, mínim 0,5M€ i màxim 10M€.

– Termini: entre 5 i 15 anys amb possibilitat de 2 de carència.

– Interès: Euribor + diferencial.

– Comissions: fins l’1% de l’import total del préstec.

– Garanties: a determinar.

b) Línia de capitalització empresarial:

Aquesta línia serveix per finançar ampliacions de capital i millora de la solvència de l’empresa.

–      Import: Mínim 100.000 €.

–      Termini: 8 anys amb dos de carència.

–      Interès: Euribor + diferencial.

–      Comissions: 50% d’estudi, 50% de cobertura.

–      Garanties: alienes a l’empresa.

2) Línies de mediació (directament gestionades per entitats financeres).-

a) Línia ICF crèdit:

Aquesta potser és la línia més interessant des de el nostre punt de vista. Amb aquesta, es finança indirectament tant inversions en actius fixos com circulant de l’empresa.

Inversions en actius fixos (materials o immaterials):

–      Import: Mínim 10.000 € i màxim 1M€

–      Termini: 3 anys sense carència.

–      Interès: Euribor + màx. 3,25%

–      Comissions: 0% obertura i estudi és possible.

Circulant (Estocs, tresoreria, formació…):

–      Import: Mínim 10.000 i màxim 100.000 €

–      2 anys amb un de carència.

–      Interès: el mateix que en inversions.

–      Comissions: El mateix que en inverssions.

b) Avals per circulant:

ICF també pot fer d’avalista pel finançament de circulant (operacions fins a 5.000.000 €). En una operació pot avalar fins al 50% de la operació finançada. Això sí, les garanties les ha de compartir amb l’entitat financera.

c) La línia I+i:

Per a projectes d’internacionalització, innovació, industrialització i turisme.

3) Entitats col·laboradores:

–      La Caixa.

–      Banc Santander.

–      Banc Sabadell.

–      BBVA.

–      Catalunya Caixa.

–      Banc Popular.

–      UNNIM.

–      Caixa Penedès.

–      Deutsche Banc.

–      Bankia.

–      Banesto.

Per més informació pot consultar la pàgina www.gencat.cat o consultar al nostre despatx. Pensi que les condicions esmentades, segons el propi ICF poden variar atenent al cas concret: garanties aportades, viabilitat del projecte etc. Cal fer un estudi cas per cas.

El que sí s’ha de tenir en compte és que sens dubte, en comparació amb les condicions que existeixen en el mercat financer, determinades operacions poden sortir rendibles.